1. Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego pod adresem https://rcs.com.pl/ jest Rafał Bącalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Raffo Rafał Bącalski, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, NIP: 1130407031, REGON: 012625765, adres poczty elektronicznej rcs@rcs.com.pl, telefon +48 22 643 10 71.

 2. RCS prowadzi działalność kurierską i posiada status operatora pocztowego na podstawie wpisu do Rejestru Operatorów Pocztowych nr B-00073.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu.

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 2. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług i Umów w nim określonych. Regulamin nie obejmuje usług, produktów, promocji, programów lojalnościowych oraz zniżek pakietowych, które posiadają swoje odrębne regulaminy.

 3. Serwis www.rcs.com.pl przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców.

 4. RCS realizuje krajowe i międzynarodowe Usługi przewozu i Usługi pocztowe.

 1. Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.rcs.com.pl wraz ze wszystkimi swoimi podstronami.

 2. RCS – Rafał Bącalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Raffo Rafał Bącalski, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, NIP: 1130407031, REGON: 012625765, adres poczty elektronicznej rcs@rcs.com.pl, telefon +48 22 643 10 71. RCS jest operatorem pocztowym wpisanym do Rejestru Operatorów Pocztowych nr B-00073.

 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

 4. Zleceniodawca – Użytkownik dokonujący zamówienia w Serwisie.

 5. Klient – Użytkownik zarejestrowany w Strefie Klienta.

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z RCS czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Umowa – umowa zlecenia wykonania Usługi przewozu lub Usługi pocztowej (łącznie Usług) zawierana na odległość drogą elektroniczną między RCS i Zleceniodawcą, której przedmiotem jest zlecenie wykonania przez RCS przewozu i doręczenia Przesyłki lub Paczki do Odbiorcy.

 9. Usługa elektroniczna – usługi świadczone przez RCS drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.

 10. Usługi – łącznie Usługa przewozu i Usługa pocztowa, jeżeli postanowienie Regulaminu dotyczy obu.

 11. Usługa przewozu – usługa świadczona przez RCS nie mająca charakteru powszechnego, polegająca na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu Przesyłek lub Paczek w przewidywanym i gwarantowanym terminie, na terenie całego świata, do której zastosowanie mają przepisy Prawa przewozowego i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38 poz. 266).

 12. Usługa pocztowa – usługa wykonywana zarobkowo przez RCS w obrocie krajowym i międzynarodowym, polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe. Przesyłki zagraniczne realizowane są przez przewoźników współpracujących z RCS, zgodnie z ich regulaminami.

 13. Usługi dodatkowe– usługi dodatkowe do Usług przewozu i Usług pocztowych, świadczone przez RCS, zgodnie z Regulaminem za dodatkową opłatą zgodną z Cennikiem. Usługi dodatkowe dotyczą obsługi Przesyłki.

 14. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.

 15. Przesyłka pocztowa – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego – wykonanie usługi pocztowej.

 16. Prawo pocztowe – ustawa z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz.U.2022.896).

 17. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wysyła Przesyłkę do Odbiorcy. Nadawcą może być również Zleceniodawca.

 18. Kurier – przedstawiciel RCS przyjmujący Przesyłkę lub Paczkę od Nadawcy lub doręczający ją do Odbiorcy.

 19. Płatnik – podmiot dokonujący zapłaty za Usługę kurierską lub za Usługi dodatkowe. Płatnikiem może być również Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca.

 20. Cennik – dokument określający opłaty za świadczenie Usług kurierskich oraz Usług dodatkowych wraz z informacją o orientacyjnych terminach realizacji poszczególnych usług, dostępne pod adresem https://rcs.com.pl/cenniki-do-pobrania/.

 21. List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane

 22. Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu, opatrzone oznaczeniem adresata/Odbiorcy i adresem, przyjęta przez RCS do wykonania Usługi przewozu.

 23. Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8).

 24. Przesyłka – Przesyłka pocztowa oraz Paczka, jeżeli postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do obu tych rzeczy.

 25. Odbiorca lub Adresat – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Za pośrednictwem Serwisu RCS świadczy następujące Usługi:

 1. Strefa Klienta,

 2. Formularz kontaktowy,

 3. Tracking (śledzenie przesyłki)

 4. zamówienie Usługi przewozu lub Usługi pocztowej,

 5. Usługi dodatkowe związane z Usługami pocztowymi i Usługami przewozu,

 6. inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług elektronicznych, Usług oraz Usług dodatkowych w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Strefa Klienta:

 1. W celu korzystania ze Strefy Klienta, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania za pomocą formularza oraz zaakceptowania Regulaminu.

 2. Klient zobowiązany jest potwierdzić zarejestrowanie w Strefie Klienta za pomocą linku aktywacyjnego przesyłanego na adres e-mail podany w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa powyżej, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Strefa Klienta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Podczas rejestracji w Strefie Klienta, Klient ustanawia hasło. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Klienta po zalogowaniu się do Strefy Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim).

 4. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Strefę Klienta, poprzez wysłanie żądania do RCS – w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [X] lub pisemnie na adres: [X].

 5. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie.

 1. Formularz kontaktowy:

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z RCS za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel RCS skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).

 1. Tracking (Śledzenie przesyłki)

 1. Użytkownik może skorzystać z Usługi Trackingu, tj. Śledzenia przesyłki.

 2. W celu skorzystania z usługi Trackingu (Śledzenia przesyłki), Użytkownik – w przeznaczonej do tego zakładce w Serwisie – wpisać numer przesyłki oraz zatwierdzić numer przyciskiem „Wyszukaj”.

 1. Zamówienie Usługi

   1. Zleceniodawca może zamówić Usługę (zarówno Usługę przewozu jak i Usługę pocztową) za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie.

   2. W celu zamówienia Usługi, Zleceniodawca powinien zalogować się do Strefy Klienta oraz wypełnić odpowiednie pola formularza.

   3. W celu zamówienia Usługi, Zleceniodawca powinien podać przede wszystkim następujące dane:

     1. wybrać typ usługi – tj. krajowa lub międzynarodowa,

     2. dane nadawcy – nazwę, adres, numer telefonu, kod pocztowy oraz opcjonalnie dane osoby kontaktowej,

     3. dane odbiorcy – nazwę, adres, numer telefonu, kod pocztowy oraz opcjonalnie dane osoby kontaktowej,

     4. informacje dotyczące płatności,

     5. informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłki,

     6. informacje dotyczące opakowania przesyłki,

     7. pozostałe informacje widniejące w formularzu.

   4. Po wprowadzeniu powyższych danych, Zleceniodawca może dodać zlecenie do swojej Strefy Klienta lub dodać i złożyć zlecenie – poprzez odpowiedni wybór. Złożenie zlecenia traktowane jest jako zamiar nadania Przesyłki.

   5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi przewozu lub Usługi pocztowej następuje z chwilą przyjęcia przesyłki do przemieszczenia i doręczenia przez RCS.

   6. RCS odmawia zawarcia Umowy o świadczenie Usług przewozu lub Usług pocztowych albo może odstąpić od Umowy, jeżeli:

      1. nie są spełnione przez nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w regulaminie świadczenia usług pocztowych;

      2. zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę;

      3. na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;

      4. Usługa przewozu lub Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że RCS zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem;

      5. przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

   7. RCS może ponadto:

      1. odmówić zawarcia Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez RCS warunków wymaganych do zawarcia Umowy – wskazanych w Regulaminie;

      2. odstąpić od Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w Umowie.

   8. W przypadku odstąpienia przez RCS, z przyczyn określonych w ust. 6 lub ust. 7 pkt 2, od Umowy przyjętą Przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za Usługę.

   9. Podczas składania zlecenia, Zleceniodawca powinien zadeklarować wartość Przesyłki oraz kwotę ubezpieczenia.

   10. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł, RCS zobowiązany jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej Zleceniodawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Płatnik.

 1. Realizacja Usługi przewozu lub Usługi pocztowej

   1. Kurier odbiera Przesyłkę od Nadawcy z miejsca wskazanego podczas składania zlecenia.

   2. Przesyłka powinna być opatrzona odpowiednim Listem przewozowym (ewentualnie etykietą) wydrukowanym po złożeniu zlecenia.

   3. Kurier potwierdza przyjęcie Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia poprzez złożenie podpisu i wpisaniu swojego numeru na Liście przewozowym lub poprzez zeskanowanie etykiety wysyłkowej.

   4. Nadawca zobowiązany jest zamieścić na Przesyłce bądź na jej opakowaniu, podany na Liście przewozowym adres. Napis ten powinien być czytelny, nie nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności powinien posiadać kod pocztowy.

   5. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez RCS Usług.

   6. Nadawca korzystający z wzoru Listu przewozowego dostarczonego przez RCS obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez RCS nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 5.

   7. RCS jest uprawniony w każdej chwili – tj. od momentu przyjęcia do momentu przekazania Przesyłki – zweryfikować wymiary oraz wagę nadanej przesyłki z wymiarami i wagą deklarowanymi w złożonym zleceniu. W przypadku rozbieżności w zakresie powyższych parametrów, RCS jest uprawniony – na podstawie odpowiedniego protokołu, ewentualnie odnotowane na Liście przewozowym – do obciążenia Płatnika dodatkowymi kosztami za Usługę kurierską, zgodnie z Cennikiem. W przypadku rozbieżności, o których mowa w niniejszym punkcie, Płatnik będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenie pomiędzy przesyłką rzeczywiście przyjętą do przemieszczenia i doręczenia a deklarowaną w zleceniu Usługi.

   8. Jako przesyłkę standardową rozumie się [X].

   9. Jako przesyłkę niestandardową rozumie się [X].

   10. RCS przesyła Przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez RCS, jeżeli RCS wyrazi na to wyraźną zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.

   11. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.

   12. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje RCS na zasadach opisanych w pkt 13 poniżej.

   13. RCS przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 12 powyżej przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, RCS na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.

   14. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.

   15. W przypadku wykonywania Usługi lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz RCS przez Zleceniodawcę lub Płatnika, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

   16. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel RCS pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 17, Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

   17. Na pisemny wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, RCS może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.

   18. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej Usługi, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez RCS dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 17.

   19. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

 1. Opakowanie Przesyłki

   1. Nadawca jest obowiązany oddać RCS Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.

   2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać RCS w opakowaniu, które w szczególności powinno być:

      1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

      2. odpowiednio wytrzymałe,

      3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

      4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,

      5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.

   3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

 1. Odpowiedzialność za Przesyłkę

W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel RCS obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela RCS) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. W chwili przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez wskazania zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko RCS. Powyższe nie dotyczy sytuacji wskazanych w pkt XII dotyczącym składania reklamacji.

 1. Usługi dodatkowe

   1. Usługi dodatkowe świadczone przez RCS to, m.in.:

      1. Przekierowanie – Nadawca ma możliwość zmiany adresu doręczenia Przesyłki,

      2. Przesyłka kopertowa (koperty DOX) – możliwość umieszczenia rzeczy w kartonowej kopercie firmowej RCS ważące łącznie z opakowaniem 1 kg,

      3. Doręczenie „burta-burta” – możliwość odbioru i doręczenia Przesyłki do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych. Usługa nie obejmuje umieszczenia i zdjęcia Przesyłki ze skrzyni ładunkowej.

      4. Opakowania specjalistyczne,

      5. Rejestratory temperatury – możliwość umieszczenia w Przesyłce w trakcie jej przewozu urządzenia rejestrującego temperaturę, zgodnie z wyborem Zleceniodawcy.

      6. Wkłady żelowe – możliwość umieszczenia w Przesyłce w trakcie jej przewozu wkładów żelowych w celu chłodzenia rzeczy znajdujących się w Przesyłce.

      7. Paleta – rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 31,5 kg skonsolidowane na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu; doręczana wyłącznie w systemie doręczeń „burta-burta”.

      8. Potwierdzenie doręczenia,

      9. Doręczenie w wyznaczonych godzinach,

      10. Konfekcjonowanie,

      11. Pakowanie.

   2. W przypadku Przesyłki nadawanej do organizacji przewozu międzynarodowego, Klient może zadeklarować w liście przewozowym za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku wartość Przesyłki do wysokości wskazanej w Regulaminie Przewoźnika, którego Klient wybrał podczas składania Zlecenia. Deklaracja wartości Przesyłki jest Usługą dodatkową świadczoną przez Przewoźnika.

   3. W przypadku kiedy Klient zleci organizację przewozu międzynarodowego przesyłki, wykonywany on będzie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego, w tym w szczególności Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów z dnia 19 maja 1956 r. Przewóz wykonywany będzie w krajach, w stosunku do których Przewoźnicy zapewniają doręczenie nadanych przesyłek.

 1. Wyłączenie z przewozu

 1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy,:

      1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,

      2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia RCS nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

      3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.

   1. Ponadto RCS nie przyjmuje do Przewozu Przesyłek:

      1. zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje, wyrobów tytoniowych, alkoholu, materiałów wybuchowych, artykułów żrących

      2. zawierających rośliny i zwierzęta,

      3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

      4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

      5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,

      6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,

      7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.

   2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień RCS może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

   3. RCS może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

      1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,

      2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,

      3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym,

      4. gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 100.000,00 zł.

 1. Usługi pocztowe

   1. Do Usług pocztowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

   2. RCS w ramach Usług pocztowych od momentu przyjęcia Przesyłki pocztowej do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki pocztowej może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia RCS, może żądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w wypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki pocztowej jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć Przesyłkę pocztową na własny koszt.

   3. RCS w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka pocztowa stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę pocztową do chwili dokonania oględzin przez te służby.

   4. RCS przysługuje prawo zastawu na Przesyłce pocztowej, celem zabezpieczenia należności RCS z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata.

   5. RCS odmawia zawarcia umowy o świadczenie Usług pocztowych albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:

      1. nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia Usług pocztowych określone w ustawie lub w Regulaminie,

      2. zawartość lub opakowanie Przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę,

      3. na opakowaniu Przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo,

      4. Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nie objętym zezwoleniem lub zgłoszeniem,

      5. przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki pocztowej jest zabronione na podstawie Regulaminu.

   6. RCS może ponadto:

      1. odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez RCS warunków wymaganych do zawarcia umowy,

      2. odstąpić od wykonania Usługi pocztowej po zawarciu umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.

   7. W przypadku odmowy zawarcia Umowy lub jednostronnego odstąpienia przez RCS od umowy o świadczenie Usługi pocztowej z w/w przyczyn, przyjętą Przesyłkę pocztową zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.

 1. Płatność:

   1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez RCS jest bezpłatne.

   2. Świadczenie przez RCS Usług jest płatne zgodnie z Cennikiem.

   3. Płatność za zlecenie Usług może być dokonana w formie:

 1. przelewu internetowego na podstawie wystawionej faktury VAT,

 2. za pobraniem.

   1. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz ewentualnych korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania RCS adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

 • Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu

 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu, mogą być zgłaszane RCS pocztą elektroniczną na adres email: [X].

 2. Każda reklamacja winna zawierać:

 1. dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej;

 2. szczegółowy opis problemu.

 1. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, RCS niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia. RCS udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 3. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Sprzedawcę, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Reklamacje dotyczące wykonania Usług przewozu, Usług pocztowych lub Usług dodatkowych

 1. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są: Nadawca, Odbiorca – w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem – Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki.

 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usług dodatkowych można złożyć w formie:

     1. elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [X],

     2. pisemnej – na adres RCS ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, Polska.

 1. Reklamujący ma możliwość złożenia dwóch rodzajów reklamacji:

      1. Reklamacje dotyczące faktur – reklamacje finansowe,

      2. Reklamacje z tytułu utraty, ubytku, uszkodzenia Przesyłki lub opóźnienia dostarczenia Przesyłki – reklamacje szkodowe.

 1. Reklamacja finansowa:

  1. dotyczy faktur VAT wystawionych przez RCS,

  2. może zostać złożona w terminie 1 roku od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;

  3. składając reklamację finansową niezbędnym jest wskazanie numeru reklamowanej faktury oraz elementów faktury, z którymi Reklamujący się nie zgadza.

 1. Reklamację szkodową dotyczącą zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, Reklamujący może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym zaistniało zdarzenie uzasadniające jej złożenie.

 2. Pozostałe reklamacje szkodowe, Reklamujący może złożyć w terminie 1 roku:

  1. utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;

  2. ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;

  3. szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;

 3. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieuzupełnione, uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną nie będą rozpatrywane.

 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje wskazane w ust. 2 powyżej oraz mieć dołączone odpowiednie dokumenty – w zależności od rodzaju składanej reklamacji – fakturę VAT lub protokół szkody, List przewozowy, kwotę roszczenia, informację jak Przesyłka była zapakowana i co było jej zawartością.

 5. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji RCS informuje o tym Reklamującego na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w ciągu kolejnych 14 dni.

 6. RCS może żądać również innych dokumentów niż wymienione powyżej, jeśli takie dokumenty okażą się niezbędne do zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dokumenty takie powinny zostać dostarczone do RCS w terminie 14 dni od daty skierowania żądania przez RCS. Jeśli termin ten upłynie bez odpowiedzi, reklamacja może nie być rozpatrzona bez wzięcia pod uwagę dodatkowych informacji.

 7. Wezwanie Reklamującego przez RCS do uzupełnienia stanu faktycznego, informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpoznania reklamacji, powoduje przerwanie terminu biegu rozpoznania reklamacji. Po uzupełnieniu ww. informacji lub dokumentów, termin na rozpoznanie reklamacji biegnie na nowo.

 8. Po rozpatrzeniu reklamacji RCS powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

 9. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi.

 10. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, Reklamujący może złożyć odwołanie od decyzji reklamacyjnej.

 11. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 12. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej: zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 j.t. z późn zm.) – w tym celu niezbędne jest złożenie wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a RCS. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 13. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej: stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 j.t. z późn zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny lub należy zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a RCS, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do RCS w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 14. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

 15. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, RCS ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku (także drogą mailową) oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli RCS wyrazi taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że RCS zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 1. Odstąpienie od umowy zlecenia Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usługi dodatkowej:

   1. Zleceniodawca, który zawarł umowę zlecenia Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usługi dodatkowej, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wygenerowania listu przewozowego („ustawowe prawo odstąpienia”). W trakcie składania zamówienia Zleceniodawca decyduje o terminie odbioru przesyłki przez kuriera i – jeśli termin ten jest wcześniejszy niż upływ terminu odstąpienia od umowy – Zleceniodawca jednocześnie zgadza się na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy przez Klienta zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.

   2. W celu dochowania terminu do odstąpienia od umowy zlecenia Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usługi dodatkowej, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu:

     1. za pośrednictwem Strefy Klienta,

     2. za pośrednictwem formularza w Serwisie,

     3. lub pisemnie na adres RCS.

   3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zlecenia Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usługi dodatkowej, stanowi załącznik do Regulaminu. Zleceniodawca może skorzystać ze wzoru oświadczenia, jednak nie jest to konieczne dla ważności jego złożenia.

   4. W przypadku odstąpienia od umowy zlecenia Usługi przewozu, Usługi pocztowej lub Usługi dodatkowej uważa się ją za niezawartą, wobec czego RCS i Zleceniodawca zobowiązani są do wzajemnego zwrotu świadczonych usług/rzeczy, tj. RCS zobowiązany jest zwrócić uiszczoną przez Zleceniodawcę płatność. Świadczenie zwrotne nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

   5. W przypadku rezygnacji Zleceniodawca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy nie później niż 14 dnia od dnia, w którym RCS zostało poinformowane o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza kontaktowego i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. RCS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Serwisu lub Usług:

  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,

  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,

  3. utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu, powstałych na skutek okoliczności, którym Sprzedawca nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,

  4. szkodami wywołanymi korzystaniem ze Sklepu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,

  5. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

 1. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:

   1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. posiadanie urządzenia typu laptop, komputer, telefon, tablet,

 2. połączenie z siecią Internet,

 3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,

 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

 5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce.

   1. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

   2. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo, za co RCS nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, odbywa się zgodnie z postanowieniami polityki prywatności, dostępnej w Serwisie.

 1. Postanowienia końcowe:

 1. RCS może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawo pocztowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby RCS. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RCS, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. RCS informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://rcs.com.pl/ oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.

 5. RCS dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże RCS nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem [X].

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość*

Do: Rafał Bącalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Raffo Rafał Bącalski, ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________

Data odbioru produktu: _______________________________________________________________

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem rachunku bankowego numer:

__________________________________________________________________________________

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy zlecenia usług zawartej za pośrednictwem www.rcs.com.pl

Lp.

Nazwa

Ilość

_______________________________

data i podpis

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysyłać na adres RCS lub rcs@rcs.com.pl.